Grønn logistikk

Sitma har utført mange analyser av vareveier, varestrømmer og distribusjonssentre med sikte på utvikling av mer effektive og miljøvennlige transportløsninger.

Spesielt har vi de siste årene jobbet mye med overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Dette er noen av prosjektene de siste årene:

  • Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

  • Grønn energi og svart logistikk? Hvordan påvirkes transportsektoren av satsingen på bioenergi frem mot 2020?

  • Hvordan oppnå mer miljøvennlige transporter gjennom tettere samarbeid og mer integrasjon i verdikjeden?

  • Vurdering av muligheter, begrensninger og forutsetninger for økt samtransport av stykkgods i spredt bebygde strøk (Vegdirektoratet)

  • Vareeiernes anvendelse av IT løsninger for smartere og bedre transporter. Forslag til tiltak for ytterligere digitalisering av transportområdet (Norges Forskningsråd).

  • Forslag til terminalstrategi frem mot 2017 (Jernbaneverket). Analyse av kombitransportene på bane og konkurranseflaten med øvrige transportmidler.

  • Analyse av tømmertransportene på bane (Jernbaneverket).

  • Kartlegging av store transportkjøperes betalingsvilje for godstransport ut over ordinære arkedsvilkår (Samferdselsdepartementet).

  • Kartlegging av godstransportene i byer, primært til handlegater og kjøpesentra (Vegdirektoratet).