Forskning og analyse

Sitma foretar kartlegging og analyse av trender og satsningsområder knyttet til samferdsel og logistikkbehov. Hensikten er å gi informasjon og råd knyttet til utvikling av samfunnets infrastruktur, slik at næringslivets konkurranseevne kan styrkes på en effektiv og miljøvennlig måte. Vi kombinerer kunnskapen om næringslivets behov med spisskompetanse innen logistikk og verdikjedeutvikling.

Offentlig tilgjengelige publikasjoner finner du her.


Noen av oppdragene de senere årene har vært:

 • Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

  Sjøtransporten er et strategisk satsingsområde for overføring av gods fra trengsel- og sikkerhetsutfordringer på vei, men blir lett glemt til tross for tydelige politiske ambisjoner. I tillegg til at politikerne ikke snakker om sjøtransport, har havnene og næringen selv vært for passive i å nå frem med sjøens muligheter. Med dette prosjektet ønsker man å gjøre noe med dette. Rapporten trekker frem 20 tiltakspunkter for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.
 • Hvordan kan man oppnå bedre utnyttelse av lastebiler gjennom tettere samarbeid og integrasjon i forsyningskjedene?

  Som en del av Vegdirektoratets etatsprogram Næringslivets transporter har Sitma i samarbeid med Eirill Bø ved Handelshøyskolen BI gjennomført et prosjekt som ser nærmere på hvordan tettere integrering i forsyningskjedene kan bidra til mer effektive transporter. Rapporten fokuserer på ti områder i grensesnittet mellom vareeier og transportør, og foreslår en rekke konkrete tiltak.

  Blant annet trekker man frem hvordan prising og prisformater påvirker de ulike partenes insentiver til å utnytte transportkapasiteten. Man vurderer også i hvilken grad transportørene differensierer sine servicetilbud, og hvordan målinger og bruk av IT er forutsetninger for å lykkes med dette.
 • Hvilke forutsetninger og muligheter finnes for bedre samarbeid og mer miljøvennlig godstransport i distriktene?

  Sammenstilling av godsvolumene i 12 geografiske områder i Hedmark og Oppland viser at det er betydelig overkapasitet i stykkgodstransportene til/fra spredt bebygde kommuner. Utenfor hovedfartsårene er det i gjennomsnitt behov for én lastebil for fremføring av varer der hvor det i dag kjøres fire lastebiler.

  Rapporten beskriver muligheter og forutsetninger for samtransport i distriktene, samt hvilke barrierer som finnes mot å gjennomføre dette i praksis.
Tidligere oppdrag:
 • Grønn energi og svart logistikk? Hvordan kan verdikjedene innen fornybar energi utvikles på en miljøvennlig måte?

 • Hvordan kan intermodale terminaler utvikles for å kunne konkurrere med en stadig økende lastebiltrafikk?

 • Hva er det mest sannsynlige scenariet for fremtidig godsutvikling i et geografisk område, som Mosseregionen, Oslofjorden, Drammensregionen eller Vest-Agder, basert på faktiske varestrømmer og utviklingstrender, ved investeringer i offentlig infrastruktur?

 • Hvilke faktorer påvirker behovet for antall varetransporter i byområder?

 • I hvilken utstrekning har store vareeiere tatt i bruk IT for å øke fyllingsgraden og leveringspresisjonen?

 • Hvordan påvirker E-handelen antall vareleveranser?