Rapporter

Transportforskning i Norge
I 2013 har SITMA gjennomført en kartlegging av transportforskningen i Norge for Norges Forskningsråd. Rapporten ligger nedenfor som "Transportforskning i Norge". Undersøkelsen viser et stort aktivitetsnivå innenfor fagområdet, samtidig som det er stor spredning på tema og miljøer.
Last ned Pdf
Flyfrakt i Norge
I et prosjekt for Avinor har SITMA tatt for seg flyfraktens rolle og betydning i Norge. Selv om dette i omfang er en mindre del av transportbildet, så er flyfrakt svært viktig for de bedriftene som benytter seg av tilbudet.
Last ned Pdf


NTP - Nasjonal Transportplan
Sitma har, i samarbeid med TØI deltatt I utredningsfasen for den siste Nasjonale Transportplan (NTP 2014-2023).
Nedenfor er noen av rapportene som ble publisert, og som kan lastes ned:

Konkurranseflater i godstransport
Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
Kostnadsmodeller for transport og logistikk
Godsknutepunkter - struktur og effektivitet


Bedre utnyttelse av lastebiler - integrering i forsyningskjedene
Som en del av Vegdirektoratets etatsprogram Næringslivets transporter har Sitma i samarbeid med Eirill Bø (Handelshøyskolen BI) gjennomført et prosjekt som ser nærmere på hvordan tettere integrering i forsyningskjedene kan bidra til mer effektive transporter. Rapporten fokuserer på ti områder i grensesnittet mellom vareeier og transportør, og foreslår en rekke konkrete tiltak.
Last ned Pdf


Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?
Sitma har bistått Kystverket og 20 norske havner i et prosjekt for å se på forsyningskjedene og markedet for transport på sjø, offentlige rammebetingelser, og hvordan man bedre kan samhandle og kommunisere. Prosjektet trekker frem 20 konkrete tiltakspunkter.
Last ned Pdf


Miljøvennlig godstransport i distriktene
ISSN 1890-2472.
Sluttrapport. Et prosjekt innenfor Vegdirektoratets FoU program
Last ned Pdf


Studie av varetransport i byområder. Antall leveranser og lossetider
ISSN 1890-247.
Sluttrapport. Et prosjekt innenfor Vegdirektoratets FoU program
Last ned Pdf


Kapasitetsmangel og bruk av IT for bedre styring og kontroll av godstransportene
Forskningsrapport nr. 1/2007. Et forprosjekt i regi av programmet Næringslivets transporter og ITS. Geir Berg, Eirill Bø, Stein Erik Grønland
Last ned Pdf


Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
ISSN 0803-5113.
Rapport 2006-021 Econ Pöyry i samarbeid med SITMA. Rapporten ble utarbeidet for Samferdselsdepartementet.
Last ned Pdf

Bøker

Sitma deltar også aktivt i utviklingen av nye nasjonale godsmodeller (Logistikkmodellen) sammen med transportetatene, TØI og Significance for Nasjonal Transportplan.
 Logistikkledelse" (ny utgave, 2010)
ISBN 9788202337384
Forfatter: Stein Erik Grønland
Forlag: Cappelen Akademiske forlag
Kjøp boken her
 Vare- og tjenesteproduksjon
ISBN 9788202198527
Forfattere: K. Jørnstein og S.E. Grønland
Forlag: Cappelen Akademiske forlag
Kjøp boken her
 Informasjonsteknologi
ISBN 82-456-0266-3
Forfattere: G.E. Christiansen, S.E. Grønland, L.B. Methlie
Forlag: Cappelen Akademiske forlag
Les boken her
Ledelsesinformasjonssystemer - fra strategi til anvendelse
ISBN 82-7674-066-9
Forfattere: B.H. Christensen, P. Gottschalk, S.E. Grønland, N.E. Nilsen
Forlag: Fagbokforlaget


Operasjonsanalyse
ISBN 82-7037-382-6
Forfattere: B.I. Danielsen og S.E. Grønland
Forlag: Bedriftøkonomens forlag


Logistikk og Materialadministrasjon
ISBN 82-7037-754-6
Forfatter: Stein Erik Grønland
Forlag: Bedriftøkonomens forlag


Logistikk og systematisk planlegging
ISBN 82-7037-2684
Forfatter: Stein Erik Grønland
Forlag: Bedriftøkonomens forlag